Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Desatero TNB:

  1. Kampaň byla vytvořena, aby vznikl dobrý důvod scházet se v partii dobrých lidí. Komu nebyla registrace schválena, s tím se nepočítá a účastnit se nebude. Cílem není udělat akci pro tisíc lidí, dáváme přednost kvalitě před kvantitou.
  2. Kampaň byla složena z týmů a lidí, kteří milují fair-play a chtějí se bavit role-playingem. Kdo chce jen střílet kuličky a rozčilovat se, má na výběr hromady vhodných akcí.
  3. Kampaň simuluje reálný konflikt, proto neexistuje místo pro anarchii – po účastnících se vyžaduje, aby se na čas bojové pohotovosti stali skutečnými vojáky. Disciplína a poslušnost je nedílnou součástí kampaně.
  4. V rámci role-playingu a hry si nadáváme, řveme na sebe, podvádíme se a navzájem se mučíme a popravujeme. Je to jen hra, v žádném případě to není osobní. Jakmile hra skončí, jsme zase bez výjimky zadobře.
  5. Za chování svých lidí zodpovídají velitelé týmů. Ti se zaručují, že přivedli s sebou připravené, férové a odpovědné bojovníky. Týká se to mj. znalosti pravidel, ekologického přístupu k hernímu prostoru atd.
  6. Nepřiznávání či jiné podobné neherní projevy si každý zkusí jenom jednou, příště po něm neštěkne pes.
  7. Mezi národnostmi se nepřebíhá! Čím ses narodil, tím jsi. Nejsme žoldáci, bojujeme za své národy!
  8. Iniciativě se meze nekladou, víc hlav víc vymyslí. Návrhy na obohacení scénáře nebo jiné náměty konzultujte s veliteli frakcí a posílejte e-mailem Edemsovi.
  9. Občas se stane, že pravidla některou situaci dost dobře neřeší. V takovou chvíli je na každém, aby se postavil k danému problému s nadhledem a zachoval se v rámci fair-play a scénáře jako reálná postava.
  10. Kdo těmto bodům nerozumí nebo se nehodlá podle nich řídit, mrhá naším časem a nervama.

 

Pravidla pro boj

 
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
Každá strana má zadány úkoly, které se kříží a prolínají s úkoly zbylých stran. U úkolů, které jsou společné pro více stran, nehraje pro uznání roli, která ze stran úkol splnila (např. likvidace VIP). Jediné úkoly, které se vztahují vždy na jedinou konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Speciální postavy a jejich specifika

 

VIP

VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Každá frakce má v Regnum Irae jednu VIP postavu.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu a zde na webu v sekci Historie. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.

 

Velitelé

Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.

 

Dobývání strategických bodů

- strategické body v terénu budou výrazně označeny páskou nebo vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání
- velitel frakce po zjištění o dobytí bodu pošle SMS z mobilního telefonu na centrálu, kde bude uveden název frakce, číslo dobytého stanoviště a čas odeslání SMS pro přesné zpětné vyhodnocení; pro kontrolu je doporučeno vést na základně velitelský deník se zapsanými časy dobytí stanovišť
- čas držení strategického bodu se počítá až od doby, kdy velitel frakce pošle SMS, nikoliv od doby dobytí bodu vojáky v poli.
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
- není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Výslech válečného zajatce může probíhat pouze na základně frakce, která zajatce drží.
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce včetně obsazení pozic
            - polohu základnen a obranných linií
            - otázky týkající se taktiky a rozkazů
 
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
Mučení oznámí zajatec po příchodu na mrtvoliště, kde bude zapsáno.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout.